0

Twój koszyk jest pusty.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych                        

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Bike Serwis Jacek Garncarek z siedzibą w Kaliszu, przy ul. św. Michała 130, 62-800 nr telefonu: 62 764 00 62, adres e-mail: info@ebikeserwis.pl ,posiadającej nr NIP 6181600697, nr REGON: 250437690;

2. Przekazane Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi serwisu rowerowego, sprzedaży roweru, sprzedaży internetowej, umowy wynajmu roweru, prowadzenia działań marketingowych, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz udzielania odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne;

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer pesel, numer i serię dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom, którym dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
Podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.